Wiadomości

Kontakt z doradcą

 

z telefonu stacjonarnego 801 111 771 

z telefonu komórkowego  603 515 166

ROLNICTWO EKOLOGICZNE PDF Drukuj Email

Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów. Ekologiczna metoda produkcji pełni zatem podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza towarów na specyficzny rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej strony jest działaniem  w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich.


 

Produkcja ekologiczna oznacza stosowanie metody produkcji zgodnej z zasadami określonymi w „Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych” na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91


Rolnictwo ekologiczne powinno funkcjonować przede wszystkim w oparciu o zasoby odnawialne, w ramach
systemów rolniczych zorganizowanych na poziomie lokalnym. W celu ograniczenia zużycia zasobów nieodnawialnych odpady i produkty uboczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego powinny być poddawane recyklingowi, który umożliwia uzyskanie substancji odżywczych do nawożenia gleby.

Ekologiczna produkcja roślinna powinna przyczyniać się do utrzymywania i zwiększania żyzności gleby, a także zapobiegać jej erozji. Rośliny powinny być nawożone poprzez ekosystem gleby, a nie za pomocą dodawanych do gleby nawozów rozpuszczalnych.
Podstawowymi elementami systemu zarządzania ekologiczną produkcją roślinną są: zarządzanie żyznością gleby, wybór gatunków i odmian, wieloletni płodozmian, recykling substancji organicznych i odpowiednie techniki uprawy. Dodatkowe nawozy, środki poprawiające żyzność gleby i środki ochrony roślin powinny być używane wyłącznie w przypadku, gdy ich użycie jest zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej.

Ekologiczny chów zwierząt powinien opierać się na zasadzie poszanowania wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt, zaspokajać potrzeby związane z trybem
życia danego gatunku zwierząt, a zarządzanie w odniesieniu do zdrowia zwierząt powinno opierać się na zapobieganiu chorobom. W związku z powyższym szczególną uwagę należy zwrócić na warunki w pomieszczeniach dla zwierząt, praktyki hodowlane i obsadę
zwierząt. Ponadto należy wybierać rasy zwierząt, zwracając uwagę na zdolność zwierząt do przystosowania się do lokalnych warunków.

Przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Dnia 28 czerwca 2007 r. uchwalone zostało rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1). Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 198 z 22.7.1991, s. 1, z późn zm.), które było do tej pory podstawą funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej.

Dziś w Polsce produkujemy bardzo dobrą i zdrową żywność. Ale chociaż dobrze wyprodukować wcale nie jest łatwo, to dobrze sprzedać jest jeszcze trudniej, a sprzedać za granicą – czyli na rynku globalnym – to już sztuka nie lada.


 


Dlatego potrzebna jest promocja, a wypromowanie polskiej żywności na rynkach zagranicznych wymaga zarówno profesjonalnych działań marketingowych jak i niemałych pieniędzy.

Od kilku miesięcy słyszymy o ustawie, o funduszach na promocję artykułów rolno – spożywczych, przygotowanej przez ministerstwo rolnictwa. Słyszymy, gdyż w ubiegłym tygodniu Rząd projektu ustawy nie przyjął.

Być może powodem jest konieczność szukania oszczędności budżetowych. Jednak czy ten rodzaj oszczędzania przypadkiem nie przyniesie większych strat niż dzisiejsze zyski. Przecież przedsiębiorcy rozwijając sprzedaż będą płacili większe podatki i tu koło się zamyka.

Na zachodzie Europy od lat funkcjonują firmy specjalizujące się w promocji artykułów spożywczych. Działają najczęściej na zasadach partnerstwa publiczno prywatnego. Na przykład niemiecka CMA na rynku jest obecna od 40 lat i dysponuje budżetem 100 milionów euro!

W minionym tygodniu Program Promocji Polskiego Mięsa z budżetem zaledwie 5 milionów złotych promował Polską wieprzowinę na rynkach Japonii. Pieniądze którymi dysponuje to właśnie przykład wykorzystania partnerstwa publiczno prywatnego. 20% budżetu to pieniądze prywatne, pochodzą z 25 firm przetwarzających mięso. 30% wpłaciła Agencja Rynku Rolnego, a pozostałe 50% to wkład Unii Europejskiej.

O tym jak promować polskie produkty żywnościowe rozmawiają:

Artur Ławniczak – wiceminister rolnictwa

Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności

Paweł Kowalewski – prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA w Polsce


Redakcja Tydzień zaprasza w każdą niedzielę o 8.00 rano.

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak uczestniczył w uroczystym otwarciu jubileuszowych 20. Międzynarodowych Targów Rolnictwa Ekologicznego BioFach w Norymberdze. W ceremonii otwarcia wzięła udział m.in. Federalna Minister  Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Ilse Aigner, Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich  Mariann Fischer Boel oraz Minister Wyżywienia, Rolnictwa i Rybołówstwa Danii Eva Kjer Hansen. Dania jest w tegorocznej edycji Targów BioFach krajem roku.


 


Międzynarodowy charakter i innowacyjność wyróżniają największe na świecie targi produktów ekologicznych BioFach.  Każdego roku w lutym w Norymberdze, wraz z targami kosmetyków naturalnych Vivaness, impreza gromadzi prawie 3000  wystawców (z czego dwie trzecie z zagranicy), a także ponad 45 tys. gości z wielu krajów świata.

Targi są objęte patronatem IFOAM (Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego), co gwarantuje przestrzeganie  surowych kryteriów przyjęcia wystawcy i zapewnia stale wysoką jakość prezentowanych produktów.

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak w trakcie spotkań z wystawcami podkreślał, że uczestnictwo w targach jest  doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku polskiego rolnictwa ekologicznego. Poza stoiskiem Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wspólnej powierzchni wystawienniczej prezentowało się 11 Urzędów Marszałkowskich  współtworząc tym samym „polską wyspę” o łącznej powierzchni 300 m². Prezentowane na polskim stoisku produkty rolno-spożywcze to certyfikowane produkty rolnictwa ekologicznego.

Na zaproszenie Ministra Ławniczaka na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z  przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich uczestniczących w Targach. W trakcie tego spotkania Minister Ławniczak zaznaczył, że polskie stoisko, podzielone na 12 zróżnicowanych powierzchniowo stoisk informacyjnych, jednakże  tworzących jednolitą całość, jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy samorządami poszczególnych województw a  także pomiędzy samorządami a resortem rolnictwa.

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak gościł ponadto na stoisku MRiRW, w obecności Konsul Generalnej w Monachium Elżbiety Sobótki, Ministra Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii Helmuta Brunnnera. Minister Ławniczak wyraził uznanie dla osiągnięć Bawarii w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego oraz systemu doradztwa rolniczego i kształcenia w zawodach rolniczych. Minister Brunner zaproponował natomiast, by Polska i Bawaria poszerzyły współpracę w zakresie poszczególnych aspektów WPR, a w szczególności zmian na rynku mleka. W  strukturze produkcji bawarskiego rolnictwa od wielu lat na pierwszym miejscu wciąż pozostaje mleko i przetwory mleczne. W odpowiedzi na propozycję strony Bawarskiej Minister Ławniczak zadeklarował gotowość resortu rolnictwa do podjęcia współpracy w tym obszarze. Ponadto w trakcie rozmowy została poruszona kwestia planowanej wizyty studyjnej przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Bawarii w celu zapoznania z doświadczeniami bawarskimi w dziedzinie funkcjonowania grup producentów rolnych.


Źródło: MRiRW

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!